Άνδρας – Γυναίκα + Ισότητα

Άρθρα

Ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Με την πάροδο του χρόνου, η νομοθεσία, η νομολογία και οι τροποποιήσεις των Συνθηκών συνέβαλαν στην ενίσχυση αυτής της αρχής και της εφαρμογής της στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών.

Νομική βάση

Από το 1957, η αρχή σύμφωνα με την οποία άνδρες και γυναίκες πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας κατοχυρώθηκε στις Συνθήκες της ΕΕ (σήμερα: άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)). Το άρθρο 153 της ΣΛΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ να δρα στον ευρύτερο τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα εργασίας, και, στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 157 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θετική δράση για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών. Επιπλέον, το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ προβλέπει την θέσπιση νομοθεσίας για την καταπολέμηση των πάσης φύσεως διακρίσεων, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου. Βάσει των άρθρων 79 και 83 της ΣΛΕΕ εγκρίθηκε νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, μέτρα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με βάση το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ.

Στόχοι

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται σε ένα σύνολο αξιών, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ισότητα, και, κατά συνέπεια, προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (άρθρο 2 και άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)). Οι στόχοι αυτοί κατοχυρώνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επιπλέον, το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ αναθέτει στην Ένωση το καθήκον της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δράσεις της (η συγκεκριμένη έννοια είναι επίσης γνωστή ως «ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου»). Στη δήλωση αριθ. 19 που προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ένωση και τα κράτη μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να καταπολεμήσουν «όλες τις μορφές οικογενειακής βίας […] για την πρόληψη και τιμωρία αυτών των εγκληματικών πράξεων και για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων».

Επιτεύγματα

A. Κύριες νομοθετικές εξελίξεις

Στην νομοθεσία της ΕΕ, που εγκρίθηκε ως επί το πλείστον με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, περιλαμβάνονται:

 

 • οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως·
 • οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων·
 • οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών·
 • το 2006, μια σειρά από προηγούμενες νομοθετικές πράξεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ένα νέο νομοθετικό κείμενο, την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006[1], για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση). oδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια και για την κατάργηση της οδηγίας 96/34/ΕΚ·
 • οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου·
 • οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας. οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
 • oδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου.

 

B. Πρόοδος όσον αφορά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Το ΔΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρατίθενται οι σημαντικότερες αποφάσεις σχετικά με την ισότητα:

 

 • απόφαση Defrenne II, της 8ης Απριλίου 1976 (Υπόθεση 43/75): το Δικαστήριο δέχθηκε το άμεσο αποτέλεσμα της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Έκρινε ότι η αρχή αυτή ισχύει όχι μόνο για τις ενέργειες των δημοσίων αρχών, αλλά ότι καλύπτει και όλες τις συμβάσεις που έχουν σκοπό να ρυθμίσουν κατά συλλογικό τρόπο την έμμισθη εργασία·
 • απόφαση Bilka, της 13ης Μαΐου 1986 (Υπόθεση C-170/84): το Δικαστήριο έκρινε ότι ένα μέτρο που αποκλείει τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης από ένα επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα συνιστά «έμμεση διάκριση» και είναι, ως εκ τούτου, αντίθετο με το παλαιό άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ εάν επηρεάζει πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο εν λόγω αποκλεισμός δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες άσχετους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου·
 • απόφαση Barber, της 17ης Μαΐου 1990 (Υπόθεση C-262/88): το Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι επαγγελματικές συντάξεις κάθε είδους συνιστούν αμοιβή υπό την έννοια του πρώην άρθρου 119 και ότι, ως εκ τούτου, η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται και σε αυτές. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οι άνδρες πρέπει να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους ως προς τη σύνταξη ή τη σύνταξη επιζώντος συζύγου στην ίδια ηλικία με τις γυναίκες συναδέλφους τους·
 • απόφαση Marschall, της 11ης Νοεμβρίου 1997 (Υπόθεση C-409/95): το Δικαστήριο απεφάνθη ότι ένας εθνικός κανόνας που απαιτεί να δίδεται προτεραιότητα στην προώθηση γυναικών υποψηφίων σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν περισσότερες γυναίκες από άνδρες σε έναν τομέα («θετική διάκριση») δεν θα απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι τα πλεονεκτήματα δεν θα παρέχονται αυτομάτως, ότι η υποψηφιότητα των ανδρών υποψηφίων θα εξετάζεται αντικειμενικά και ότι αυτοί δεν θα αποκλείονται a priοri από την υποβολή αίτησης·
 • απόφαση Test Achats, της 1ης Μαρτίου 2011 (Υπόθεση C-236/09): το Δικαστήριο έκρινε άκυρο το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου με το επιχείρημα ότι αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Για τους σκοπούς της ασφάλισης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε άνδρες και γυναίκες το ίδιο σύστημα αναλογιστικού υπολογισμού για τον προσδιορισμό των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών παροχών.
 • Απόφαση Korwin-Mikke της 31ης Μαΐου 2018 (υποθέσεις T-770/16 και T-352/17): το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της ακύρωσης των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον πολωνό ακροδεξιό βουλευτή του ΕΚ Janusz Korwin-Mikke.

 

C. Πρόσφατες εξελίξεις

Ακολουθεί επισκόπηση της πιο πρόσφατης δράσης της ΕΕ στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η πανδημία COVID-19 έχει εντείνει την σημερινή έμφυλη βία κατά των γυναικών, επιβεβαιώνοντας τα μακροχρόνια ευρήματα της έρευνας ότι ο κίνδυνος ενδοοικογενειακής βίας τείνει να αυξάνεται σε περιόδους κρίσης. Εφαρμόστηκαν μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για την ασφάλεια των ατόμων στο σπίτι. Ωστόσο, η κατοικία αποδείχθηκε ότι δεν είναι ασφαλής για όλους και τα περιοριστικά μέτρα διαδραμάτισαν αποδεδειγμένο ρόλο στη σημαντική αύξηση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία.

Στις 5 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Η στρατηγική αυτή καθορίζει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την επόμενη πενταετία σχετικά με τον τρόπο προώθησης της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Η στρατηγική βασίζεται σε ένα όραμα για μια Ευρώπη στην οποία γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, σε όλη τους την πολυμορφία, δεν θα υπόκεινται σε βία και στερεότυπα και θα έχουν την ευκαιρία να ευδοκιμούν και να ηγούνται.

Ως έναν από τους πρώτους στόχους, η Επιτροπή πρότεινε, κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2021, δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια. Υπέβαλε πρόταση οδηγίας για ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής. Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο θέτει την ισότητα των φύλων στον πυρήνα του και καθορίζει φιλόδοξους στόχους για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, μεταξύ άλλων στόχων. Επαρκείς κατώτατοι μισθοί μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, δεδομένου ότι περισσότερες γυναίκες από άνδρες αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Για τον σκοπό αυτό, τον Οκτώβριο 2020, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας της ΕΕ για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση θα προστατεύονται με επαρκείς κατώτατους μισθούς. Η πρόταση τελεί επί του παρόντος υπό συζήτηση στις επιτροπές FEMM και EMPL.

Η Επιτροπή εργάζεται επίσης επί του παρόντος επί του παρόντος για μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο. Τον Φεβρουάριο του 2021 ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την πρωτοβουλία. Παράλληλα, η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης παραμένει βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή. Το 2020, η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη την ιστορία στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των θυμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τον αγώνα της κατά της έμφυλης βίας.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027. Το νέο ΠΔΠ δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Μαζί με το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ «Next Generation EU», ύψους 750 δισ. €, θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει μια άνευ προηγουμένου χρηματοδότηση ύψους 1.8 τρισεκατομμυρίων € κατά τα επόμενα έτη για τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και θα χρηματοδοτήσει τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο προσεχής μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα καλύψει επτά τομείς δαπανών. Θα προσφέρει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση σχεδόν 40 προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ κατά την προσεχή επταετία. Το «Next Generation EU» δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων. Ειδικότερα, τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναμένεται να συμβάλουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των ίσων ευκαιριών για όλους.

Τον Απρίλιο 2021, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν τα δύο προγράμματα που συναποτελούν το Ταμείο της ΕΕ για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες στο πλαίσιο του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021–2027. Τα προγράμματα θα συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση, ενίσχυση και προάσπιση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ. Το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» 2021-2027 καλύπτει ειδικά τη διάθεση κονδυλίων σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην ΕΕ. Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.55 δισ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο (προϋπολογισμό 641.7 εκατ. ευρώ, με πρόσθετο κονδύλιο 912 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο). Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» θα έχει προϋπολογισμό 305 εκατομμύρια ευρώ.

Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014, είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε διεθνές επίπεδο. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη αυτών των πράξεων βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι το σχέδιο απόφασης σχετικά με την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει να χωριστεί σε δύο χωριστές αποφάσεις, μία για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και μία για το άσυλο και την μη επαναπροώθηση. Οι δύο αυτές αποφάσεις του Συμβουλίου εγκρίθηκαν τον Μάιο του 2017, και, στη συνέχεια, στις 13 Ιουνίου 2017 η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπογραφή της Σύμβασης είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας προσχώρησης της ΕΕ σε αυτήν. Για την προσχώρηση στη Σύμβαση απαιτείται τώρα η έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στο Συμβούλιο, οι νομοθετικές προτάσεις σε αυτόν τον τομέα συζητούνται στην Ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα του πολίτη και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων» (FREMP). Οι συζητήσεις της εστιάστηκαν σε έναν κώδικα δεοντολογίας που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συνεργαστούν για την εφαρμογή της σύμβασης.

Στο ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2019, το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμβατότητα των προτάσεων προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τις Συνθήκες και σχετικά με τη διαδικασία για την εν λόγω προσχώρηση. Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται περί τα τέλη του 2021.

Η Επιτροπή διατήρησε τη δέσμευσή της για προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, ενώ παράλληλα επεξεργάζεται νέα νομοθετική πρόταση για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου, η οποία αναμένεται να υποβληθεί έως το τέλος του 2021. Η ολοκλήρωση της προσχώρησης στη Σύμβαση απαιτεί τη συναίνεση του Κοινοβουλίου.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των πολιτικών για τις ίσες ευκαιρίες, ιδίως μέσω της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM). Για την ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, το Κοινοβούλιο ενεργεί με βάση τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (συναπόφαση). Σχετικά παραδείγματα είναι:

 

 • η οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε από το ΕΚ και το Συμβούλιο τον Ιούνιο 2019. Η οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ΕΕ έως την 1η Αυγούστου 2021·
 • η πρόσφατη πρόταση οδηγίας για ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία ή για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής (COM(2021)0093).

 

Η επιτροπή FEMM και η επιτροπή EMPL συζητούν επί του παρόντος την εν λόγω πρόταση οδηγίας. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο συμβάλλει στη συνολική εξέλιξη της πολιτικής στον τομέα της ισότητας των φύλων, μέσω των εκθέσεων πρωτοβουλίας, των εργαστηρίων και των ακροάσεών του και επισύροντας την προσοχή άλλων θεσμικών οργάνων σε ειδικά προβλήματα, στα οποία περιλαμβάνονται:

Τα μέλη της επιτροπής FEMM ενέκριναν έκθεση με τίτλο «Προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)» τον Απρίλιο 2021. Επίσης συζήτησαν σχετικά με έκθεση πρωτοβουλίας με θέμα «Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2018-2020» και διοργάνωσαν δημόσια ακρόαση με τίτλο «Ενδυνάμωση της στήριξης της ΕΕ για γυναίκες επιχειρηματίες και επενδύτριες, μεταξύ άλλων μέσω του ΠΔΠ 2021-2027». Ομοίως, η επιτροπή διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών».

Στις 3 Μαρτίου 2021 διοργανώθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας — Η ηγετική θέση της γυναίκας στον αγώνα κατά της νόσου COVID-19», το οποίο επικεντρώθηκε στους επιστήμονες και τους φροντιστές. Διοργανώθηκε επίσης διακοινοβουλευτική συνεδρίαση επιτροπών με τίτλο «Είμαστε ισχυρές: Γυναίκες που ηγούνται του αγώνα κατά της νόσου COVID-19» στις 4 Μαρτίου 2020. Στις 8 Μαρτίου 2021, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Kamala Harris και η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Jacinda Ardern συμμετείχαν στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας.

Το Κοινοβούλιο εφαρμόζει επίσης την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες όλων των επιτροπών του[2]. Προς τον σκοπό αυτόν, δημιουργήθηκαν δύο δίκτυα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, τα οποία συντονίζονται από την Επιτροπή Γυναικών. Το δίκτυο προέδρων και αντιπροέδρων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκεντρώνει βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι υποστηρίζουν την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών τους. Υποστηρίζονται από ένα δίκτυο διαχειριστών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη γραμματεία κάθε επιτροπής. Η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων προωθεί την κατάρτιση και την ενημέρωση του προσωπικού του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

 

[1]με την αναδιατυπωμένη οδηγία καταργείται επίσης η οδηγία 76/207/ΕΟΚ, η οποία είχε τροποποιηθεί με την οδηγία 2002/73/ΕΚ.
[2]Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαΐου 2003, σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΕ C 61E της 10.3.2004, σ. 384).

Martina Schonard

                                                                                                                                                                                                                                                                            Πηγή  europarl.europa.eu  

Ετικέτες: , , , ,

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Διαζευγμένοι μπαμπάδες . Χρήσιμες συμβουλές
Κάποιες γυναίκες είναι ψεύτρες

Πρέπει να διαβάσετε

Μενού